Eli Urbanová

Eli Urbanová (1922 – 2012)

Mezinárodně uznávaná česká esperantská básnířka E. Urbanová se narodila 8.2. 1922 v Čáslavi. Zde navštěvovala obecnou školu, gymnázium a učitelský ústav. V Čáslavi napsala i svoji první povídku. Po maturitě nastoupila jako asistentka v soukromé hudební škole profesora Štěpána Urbana, za kterého se provdala a který ji dovedl ke studiu esperanta. Jako esperantista na U. hluboce zapůsobil Karel Höger, který náležel k našim předním esperantským hercům. Verše U. psané v esperantu otiskují zahraniční časopisy a jsou oceňovány na Světových esperantských kongresech. Za nejlepší sbírku veršů jsou považovány Nur tri kolorojn (Jen tři barvy). Urbanová vydala i svůj první román Hetajro dancas (Hetéra tančí), který vyšel v r. 1995 v Brazílii.  Zemřela 20.1. 2012 v Praze.