Knihovní řád

Knihovní řád

 

Městské muzeum a  knihovna  Čáslav

Knihovní řád

V souladu se Zřizovací listinou  – dodatek č.2  Městského muzea a knihovny Čáslav schválenou  Zastupitelstvem města Čáslav usnesením č. 59/2004 ze dne 8.12.2004 a podle § 4, odst.6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád (dále jen KŘ):

 I.

 Základní ustanovení

Čl.1 Poslání a činnost

  Středisko knihovna   je knihovnou základní  ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby  vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech  a informačních databázích knihovny. Městské muzeum a knihovna Čáslav ( díle jen MMaKČ) je příspěvkovou organizací  s právní subjektivitou. MMaKČ spravuje majetek města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

Čl.2 Veřejné knihovnické a informační služby

MMaKČ  poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Služby poskytuje v hlavní budově Kostelní náměstí č.p. 197, Čáslav a Informačním středisku  Kostelní náměstí č.p.,197, Čáslav

Jsou to zejména :

 1. a)výpůjční služby:

–   půjčování  knih, periodik a ostatních dokumentů v budově knihovny – prezenční půjčování

–  půjčování knih, periodik a ostatních dokumentů mimo budovu knihovny – absenční půjčování,

 1. b)meziknihovní služby:

–   meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

–   mezinárodní meziknihovní služby,

 1. c)informační služby:

–   poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

–   bibliograficko-informační služba-informace bibliografického a  faktografického charakteru

–   a sestavování rešerší,

–   lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

–   přístup do elektronických databází  lokálních i na síti,

–   přístup na Internet,

–   konzultační služby, informace z oblasti veřejné správy, informace k problematice EU,

–   elektronické služby- MVS, využívání plnotextových databází,

 1. d)propagační služby:

–   pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách,

–   propagace  MMaKČ v tisku a sdělovacích prostředcích.

–   pořádání přednášek, besed, výstav a jiných kulturních, výchovných a vzdělávacích akcí pro žáky,

studenty a nejširší veřejnost,

 1. e) MMaKČ plní funkci městskéhoinformačního střediska, kde v rámci doplňkové činnosti  poskytuje tyto

služby:

–   pořizování regionální informační databáze a její využívání při poskytování informací a reklamy

–   poskytování informací z databází získaných za úplatu

–   zprostředkovatelská činnost v oblasti ubytování, stravování, vzdělávání, kultury a sportu

–   poskytování, sběr, zpracování a zpřístupnění informací k propagaci města a regionu z oblasti

cestování a turistického ruchu návštěvníkům a občanům města v oblasti komerčních a uživatelských

služeb

–   inzertní a reklamní služba

–   kopírovací služba

–   veřejná faxová služba

–   laminování drobných dokumentů

Středisko knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, sankční poplatky, úhradu za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby.

Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3 Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se může stát :

–    fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny (Čtenářský průkaz) na

základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele

(u občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz, u cizince cestovní pas, povolení k pobytu

v ČR a  přechodného bydliště na území regionu, u právnické osoby navíc písemné pověření

pracovníka určeného pro styk mezi organizací a MMaKČ)

–   dítě  mladší 15 let na základě vyplněné  přihlášky a souhlasu jednoho ze svých rodičů nebo jeho

zákonného zástupce, který ručí za úhrady při porušování KŘ a za úhrady při ztrátě půjčeného

dokumentu

Uživatel svým podpisem na přihlášce  potvrdí, že se seznámil s KŘ MMaKČ a že jej bude dodržovat a zároveň projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Čtenářský průkaz je dokladem uživatele pro styk s knihovnou, vystavuje se na dobu jednoho kalendářního roku  a jeho platnost je třeba obnovovat za registrační poplatek uvedený v |Ceníku,

s možností zaplatit registraci pololetně.

Čtenářský průkaz je nepřenosný, uživatel odpovídá za jeho poškození, ztrátu i zneužití, proto je povinen ohlásit knihovně veškeré změny svých osobních údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu.

Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned předložit čtenářský průkaz, bez čtenářského průkazu se knihy zásadně nepůjčují.

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice , tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 11.12.2001 pod. č. 00013414/001

Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana  knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

 1. a)  č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb –knihovní zákon,
 2. b)  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

c). 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

 1. a) základní identifikační údaje uživatele:

jméno a příjmení

adresa trvalého bydliště

datum narození

druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů

údaje, které umožní zařadit uživatele do určité kategorie a tím stanovit výši registračního poplatku  (student, pracující, senior,    voják ZS apod.)

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb MMaKČ v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které MMaKČ poskytuje anonymně, tj. některé prezenční služby.

Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popř. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR).

další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

kontaktní adresa uživatele

akademické tituly,

pracoviště/škola,

další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně).

Knihovna dále o uživateli vede:

 1. a) údaje služební:

údaje o tzv. transakcích- uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané

upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,

údaje účetní:

údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu

místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů.

Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů Městského muzea a knihovny Čáslav, která je přílohou tohoto KŘ

 

 Čl. 4  Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a pokyny pracovníků knihovny.

Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek, brát ohled na ostatní návštěvníky, chránit zařízení a knihovní fondy.

Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku..

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny může uživatel podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo řediteli knihovny.

Uživatelem knihovny přestává být:

–   kdo se sám odhlásí

–   kdo během kalendářního roku nerealizuje ani jednu výpůjčku

–   kdo nezaplatí registrační poplatek na příslušné období

–   kdo je vedením knihovny z řad uživatelů knihovny vyloučen pro porušování knihovního řádu

Čl. 5  Zásady  využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a  nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti  knihovny a v Internetu jen na přenosná datová média zakoupená v knihovně nebo média vlastní, zkontrolovaná pracovníkem knihovny.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

 

Čl. 6 Zásady pro práci s Internetem 

 1. Internet je přístupný v provozní době MMaKČ
 2. Služby Internetu může ve studovně využívat každý uživatel knihovny starší 15 let se čtenářským průkazem platným pro daný kalendářní rok.  Průkaz čtenáře knihovny je  nepřenosný
 3. Služby Internetu mohou využívat i ostatní uživatelé bez platného čtenářského průkazu, pokud pracovnici knihovny předloží osobní průkaz totožnosti.
 4. Uživatel musí ovládat základní práci na PC s operačním systémem Windows a základní principy s počítačovou sítí Internet.
 5. Uživatel si může předem objednat užívání Internetu osobně nebo telefonicky, doba prodlení je  maximálně 15 min. Zamluvení stanice lze stejným způsobem zrušit.
 6. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo  restartovat počítač
 7. Přístup k Internetu nesmí být zneužit pro jakoukoliv reklamní či komerční činnost
 8. Základní dobou užívání je 1 hodina a děti do 15 let 0,5 hod. Není-li další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit.
 9. Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel vytisknout na tiskárně nebo  odnést na disketě. (viz.Čl. 5  Zásady  využívání výpočetní techniky)
 10. Je dovoleno používat služeb www a  e-mail prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 11. Uživateli Internetu ve studovně MMaKČ není dovoleno navštěvovat stránky s nezákonným   obsahem a používat počítačové hry.
 12. Uživatel platí sazbu (viz Ceník) za jedno místo a jednu stanici, přičemž ho z prostorových důvodů   studovny MMaKČ může doprovázet nejvýše 1 osoba.
 13. MMaKČ nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. V případě, že se na PC objeví hlášení o přítomnosti viru, je uživatel povinen okamžitě přerušit  práci  a uvědomit pracovnici knihovny.
 14. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, zachovávat základní etické normy a dbát pokynů pracovnice knihovny.
 15. V případě porušení některého ustanovení výše uvedených zásad může být uživateli pracovnicí  knihovny přístup k Internetu ukončen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u Internetu.

III.

Výpůjční řád

 Čl. 7 Obecná ustanovení o půjčování

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí
 2. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech  souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování

 1. O zapůjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují  v souladu s posláním   knihovny a s požadavky ochrany  knihovních fondů.
 2. Mimo budovu se zásadně nepůjčuje literatura :
 3. a) jestliže by dílu hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 4. b) jestliže jsou díla zapotřebí k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příruční knihovny)
 5. c) jestliže dílo bylo vypůjčeno v rámci meziknihovní služby z  knihovny, která stanovila půjčení ve

studovně jako podmínku

 1. d) dokumenty, o kterých knihovna rozhodla, že budou k dispozici pouze prezenčně (regionální

literatura, vzácné publikace a vybrané tituly časopisů)

 1. Dokumenty z prezenčních fondů lze půjčit mimo knihovnu pouze výjimečně, se souhlasem ředitele  a na omezenou výpůjční dobu stanovenou knihovnou.
 2. Čtenář může mít zpravidla současně vypůjčeno nejvýše 10 svazků
 3. Prezenčních služeb knihovny může využít i návštěvník, který není v knihovně registrován, pod  podmínkou, že knihovnice ověří jeho totožnost.

Čl. 9 Postupy při půjčování

 1. Uživatel je povinen po příchodu do knihovny předložit čtenářský průkaz
 2. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit žádané dokumenty v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 3. Uživatel si může dokumenty vyhledat sám ve volném výběru, v on-line katalogu knihovny nebo požádat o pomoc knihovnici
 4. Dokument, který je půjčený jinému čtenáři, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního  uživatele  knihovna zásadně nesděluje. Žádá-li stejný dokument více čtenářů, stanoví se pořadí  podle časového záznamu.
 5. Pokud požadovaný dokument nemá knihovna ve svých knihovních fondech, zprostředkuje uživateli  na jeho vyžádání výpůjčku v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury  č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 6. Před převzetím výpůjčky si je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny  závady.  Převzetí drahého nebo zprostředkovaně půjčovaného dokumentu je uživatel povinen  potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení (reverzní lístek).
 7. Onemocní-li čtenář nebo člen jeho rodiny nakažlivou chorobou, nesmí si po celou dobu nemoci a karantény půjčovat, má-li v době onemocnění  půjčeny nějaké dokumenty z knihovny, je povinen onemocnění knihovně neprodleně nahlásit.

Čl. 10 Výpůjční podmínky pro jednotlivé druhy dokumentů

Uživatel je povinen chránit vypůjčené dokumenty před ztrátou či poškozením. Není oprávněn je půjčovat jiným osobám. Zjistí-li čtenář, že půjčovaný dokument je poškozen, je povinen ihned na poškození upozornit pracovníka knihovny. Pokud tak neučiní, zodpovídá tak za poškození zjištěná při vrácení.

 1. a)knihy a speciální dokumenty– výpůjční lhůta je stanovena na 1 měsíc
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:

– pokud dokument nemá rezervován další uživatel

– u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje jedenkrát o jeden měsíc, tj. 30 dnů, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit další prodloužení výpůjčky téhož dokumentu, ale jen jako výpůjčku  nadstandartní .

 1. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné  vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.
 2. Pokud má uživatel dokument vypůjčený více jak 100 dnů a nevrátí ho, nebude mu žádný jiný dokument zapůjčen.

4.Čtenář bude sankciován, jestliže má registrované výpůjčky a nedostaví se do knihovny:

– po uplynutí základní výpůjční doby…………………………………………………I. upomínka

– do 8 týdnů od poslední návštěvy…………………………………………………….II. upomínka

– do 12 týdnů od poslední návštěvy………………………………………………….III. upomínka

– do 6 měsíců od poslední návštěvy…………………………………………předsoudní upomínka.

Pokud je upomínkové řízení bezvýsledné, následuje vymáhání právní cestou.

Dětem se zasílají všechny upomínky, dospělým se upomínky zasílají od II. výše

Za I. upomínku platí dospělý čtenář  automaticky při nedodržování půjčovní doby

 

 1. V případě poškození knihovní jednotky čtenářem (poškozená vazba potrhané stránky, poškození čárového kódu apod.) nárokuje knihovna náhradu škody (viz Ceník). V případě zničení či ztráty knihovní jednotky čtenářem uplatní vůči němu knihovna náhradu škody jedním z následujících způsobu:

– stejným titulem stejného vydání knihy

– stejným titulem jiného vydání knihy

– vázanou fotokopií

– uhrazením ceny vázané fotokopie

– uhrazením ceny knihy peněžní částkou ve výši, kterou stanoví knihovna

– u knih mimořádně cenných úhradou ceny určené příslušným znalcem včetně znaleckého posudku

O způsobu úhrady se čtenář dohodne s vedoucí příslušného oddělení. K uvedeným náhradám se připočítává 50,- Kč za každý titul  za úkony spojené s likvidací škody a za znehodnocené knihovnické zpracování. O všech náhradách se pořizuje protokol, který podepíše čtenář a pracovník knihovny, jenž škodu likvidoval.

 1. b) periodika –výpůjční lhůta je stanovena na 2 týdny. Mimo budovu se půjčují periodika kromě posledního čísla a vybraných titulů, které knihovna určila k prezenčnímu půjčování. Prodloužení výpůjčky periodika není možné. Pokud je součástí časopisu CD-ROM, platí pro něj stejná výpůjční lhůta jako u časopisu

Čtenář bude sankciován, jestliže má registrované výpůjčky a nedostaví se do knihovny

– po uplynutí základní výpůjční doby…………………………………………………I.upomínka

– do 8 týdnů od poslední návštěvy…………………………………………………. .II. upomínka

– do 12 týdnů od poslední návštěvy………………………………………… …….  III. upomínka

– do 6 měsíců od poslední návštěvy…………………………………………předsoudní upomínka.

Pokud je upomínkové řízení bezvýsledné, následuje vymáhání právní cestou.

V případě poškození či ztráty periodika je čtenář povinen nahradit škodu jedním z následujících způsobů:

– poskytnutím stejného titulu a čísla časopisu

– uhrazením titulu peněžní částkou ve výši stanovené knihovnou, nejméně však dvojnásobkem ceny časopisu

– uhrazením ceny zhotovené fotokopie

 1. c) zvukové dokumenty –půjčují se v oddělení speciálních služeb oddělení. Uživatelem tohoto oddělení se stává pouze ten čtenář, který

 je vlastníkem čtenářského průkazu MMaK Čáslav a má zaplacený registrační poplatek  na příslušné období

 podepíše prohlášení o dodržování zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

– na požádání předloží knihovnici průkaz totožnosti  k ověření údajů.

 

Výpůjční doba: – gramofonové desky a magnetofonové kazety zábavné 2 týdny
– magnetofonové kazety jazykovědné 1 měsíc
– CD 5 dnů

půjčení                                            vrácení

pondělí pátek
středa pondělí
pátek středa

Najednou lze půjčit maximálně 3 CD.

Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůty. Při pozdním vrácení  účtuje knihovna  zdržné ve výši půjčovného.

Uživatel je povinen chránit vypůjčený zvukový dokument před ztrátou nebo poškozením a nesmí jej půjčovat jiným osobám. Zjistí-li že půjčený dokument je poškozený, je povinen ihned na poškození upozornit pracovnici knihovny. Pokud tak neučiní, zodpovídá za poškození zjištěná při vrácení (viz Ceník)

d ) MVS –dokumenty, které MMaK Čáslav nemá ve svém fondu, zajišťuje prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven. Při takové výpůjčce je čtenář povinen bezpodmínečně dodržovat termín vrácení i další podmínky stanovené půjčující knihovnou. Výpůjční doba nemůže být prodloužena bez souhlasu půjčující knihovny. Při této službě účtuje knihovna uživateli poplatek do výše skutečně vynaložených nákladů na poštovné a balné

Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu

1) Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

2) Vrací-li čtenář vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a posílat zásilku doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převezme a nezjistí závady

Čl. 12 Speciální služby

 1. Informační služby

Knihovna

– poskytuje všem uživatelům ústní i písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a dalších informací potřebných ke studiu, k výkonu povolání apod.

– Při složitějším dotazu si knihovna může stanovit odpovídající termín  vyřízení

– Knihovna umožňuje uživatelům vstup do Internetu, do elektronických bází dat i   multimédií

– Knihovna na požádání zpracovává soupisy literatury (rešerše) z domácí produkce (knižní i časopisecké) Při požadavku náročnějším rešerše může knihovna po dohodě se čtenářem zprostředkovat její zpracování za úhradu podle sazebníku cen příslušné knihovny, která rešerši zhotoví.

– součástí poskytovaných informačních služeb je i kopírování dokumentů z knihovních fondů za    úhradu přímých nákladů uvedených v ceníku.

Informační středisko

– shromažďuje, třídí, aktualizuje a doplňuje informace do regionálních databází a poskytuje z nich občanům informace o firmách, organizacích a službách ve městě a regionu.

– poskytuje informace z databází získaných za úplatu (jízdní řády vlakové, autobusové, letecké i MHD větších měst, právní předpisy, adresáře, telefonní čísla apod.)

– zprostředkovává služby v oblasti ubytování, stravování, vzdělávání, kultury a sportu

– zpracovává a zpřístupňuje informace k propagaci města a regionu z oblasti cestování a turistického ruchu návštěvníkům a občanům města v oblasti komerčních a uživatelských služeb

 1. Inzertní a reklamní služby

 Informační středisko ve svých prostorách umožňuje inzerentům propagaci a reklamu jejich služeb

 1. Kopírovací služby

Informační středisko poskytuje široké veřejnosti  reprografické služby v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon

 1. Faxové služby

Informační středisko poskytuje služby jako veřejná faxová stanice

 1. Laminovací služby

Zatavování drobných dokumentů do laminovací fólie

IV.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13 Ztráty a náhrady

1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

2.      O způsobu náhrady rozhoduje ředitel MMaKĆ. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání anebo finanční náhradu. Ve sporných případech formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel.

 1. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4 .  Do vypořádání pohledávek knihovny vůči uživateli má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.      Poplatek z prodlení:

 1. a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den

2.   Vymáhání nevrácených výpůjček:

 1. a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis ředitele knihovny) následuje vymáhání právní cestou popř. za pomoci městské policie
 2. b) Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou

3.  Ztráta průkazu uživatele:

Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

Čl. 15  Náhrada všeobecných škod

1        Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 442, odst. 2 v platném znění,  kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

2        Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

 1. a)  uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
 2. b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele)
 3. c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:

cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,

cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).

3  Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě  celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např.  ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4  Při náhradě podle bodů b,c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování,  knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument

5  Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných  předpisů.

6. Ustanovení  oddílu IV platí pro absenční i prezenční služby knihovny.

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Všechna ustanovení tohoto knihovního řádu jsou závazná pro knihovnu i její uživatele

2. Výjimky z KŘ povoluje ředitel MMaKČ  nebo jím pověřený pracovník

3. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy:

a) Provozní  a půjčovní doba jednotlivých oddělení střediska knihovny

b) Ceník služeb střediska knihovny

c) Ceník služeb IS

d) Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů Městské knihovny Čáslav

4. Knihovní řád Městské knihovny Čáslav v tomto znění platí od  1.1.2005

  Soňa Dedíková
ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav