Rudolf Jablonský

Rudolf Jablonský

Starosta města 1868 – 1879

Čáslavská ulice vedoucí od muzea k dnešnímu supermarketu Lidl nese od roku 1902 jméno Rudolfa Jablonského. Tento rodák z Písku přišel do Čáslavi v roce 1861, kdy nastoupil do advokátní kanceláře dr. Josefa Zikmunda jako koncipient. Po sedmi letech tuto kancelář jako samostatný advokát převzal a praxi vykonával až do roku 1901. Jablonský patřil k zakladatelům Čtenářské Besedy, angažoval se i mezi ochotníky, od roku 1882 až do své smrti byl předsedou ochotnické jednoty.  V roce 1868 byl zvolen starostou města a působil v této funkci až do roku 1879. I jeho přičiněním pokračoval společenský a kulturní rozvoj města, který byl zahájen za jeho předchůdce Vojtěcha Fialy.

Jablonský se zasloužil zejména o vybudování Dusíkova divadla, na které se sháněly prostředky již od roku 1867. Hlavním impulsem byly stále rostoucí finanční požadavky hostinského „U králevice“ (dnešní hotel Grand), kde se do té doby ochotnická představení konala.  Ve společnosti založené 5. 5. 1867 za účelem vybudování divadla spojili své síly nejen ochotníci, ale i členové Čtenářské Besedy a pěveckého spolku Kovář. Jablonský se stal jednatelem finančního výboru. V květnu 1867 byl zakoupen pozemek v hradebním příkopu, který se ukázal být velmi podmáčený.  Již při kopání základů v červnu 1867 se stavebníci potýkali se spodní vodou.  Sklepy, původně plánované stavitelem Josefem Spudilem, musely být později částečně zasypány. Řada občanů přispěla svými dary, ať už peněžními nebo materiálními. Například kníže Karel Schwarzenberg věnoval stavební dříví, bývalý starosta Vojtěch  Fiala zapůjčil povoz. Na stavbu šly i výnosy z představení ochotnického a zpěváckého spolku. Dílo v pseudogotickém slohu však mohlo být dokončena stavitelem Františkem Skřivánkem teprve poté, co na něj Čáslavská Záložna poskytla úvěr ve výši 15 000 zlatých (celkové náklady dosáhly výše téměř 25 000 zlatých, původně se plánovalo 10 000 zl). Vybavení divadla bylo na svou dobu velmi moderní. Oponu a většinu dekorací zdarma namaloval autor projektu a ředitel reálky Josef Spudil. Do průčelí budovy byla umístěna podobizna J. L. Dusíka, dílo Jindřicha Čapka. (Současná podobizna, dílo sochaře Jaroslava Znojemského, je zde od roku 1896.) 28. 10. 1868 byla stavba zkolaudována.   1. 11. 1868 byla slavnostně otevřena Čtenářská Beseda, samotné divadlo pak 28. února 1869 veselohrou Cesty veřejného mínění.

V témže roce byl v Čáslavi také založen hasičský spolek. Jeho zakladatelem a prvním velitelem byl Ferdinand Falbrecht.  Spolek měl při svém založení 38 aktivních členů a 30 přispívajících. Zásluhou hasičského spolku byl vydán nový hasičský řád.

Jablonský byl také členem výboru, který usiloval o založení gymnázia, protože Čáslav byla posledním městem v regionu, které nemělo střední školu, což čáslavští měšťané těžce nesli. (V Německém Brodě založili augustiniáni gymnázium již v roce 1735, kutnohorská obec zřídila reálku v roce 1857, v Chrudimi vzniklo gymnázium zásluhou obce v roce 1863 a v Kolíně v roce 1876.)  Dlouholeté snahy se naplnily v roce 1880, kdy byl otevřen první ročník nižšího gymnázia. Přihlásilo se do něj sedmdesát žáků! První rok probíhala výuka v budově měšťanské školy /dnes ZŠ Náměstí/, protože stavba  nové školní budovy byla dokončena v červnu následujícího roku. Budova byla nazvána Rudolfinum na počest korunního prince Rudolfa. Byl v ní umístěn i dětský sirotčinec a dětská opatrovna.

V roce 1870 se Jablonský  stal také poslancem zemského sněmu za obvod Čáslav- Chotěboř-Golčův Jeníkov. Za svou činnost byl v roce 1873 jmenován čestným občanem města.  Zemřel 30. 9. 1902 v Čáslavi.